Werkwijze

Aantal opvangdagen

In verband met de gewenning van het kind aan de nieuwe situatie, het opbouwen van een relatie met de leid(st)ers en de andere kinderen in de groep, is ons beleid er in principe op gericht dat uw kind minimaal twee dagen per week wordt geplaatst zodat het echt de kans krijgt om in de groep te worden opgenomen.

In sommige gevallen kan in overleg van dit uitgangspunt afgeweken worden.

Kennismakingsgesprek

Met de ouders wordt een intake-gesprek gevoerd door de hoofdleid(st)er. In dit gesprek wordt naast het Alles Kids beleid, onder andere gesproken over het slaap- en eetritme van het kind, of het kind speciale diëten volgt of eventueel voedsel allergieën heeft, etc.

Voordat het kind wordt aangenomen bij Alles Kids zal de betreffende groepsleid(st)er een “kennismakingsgesprekje” voeren met het kind. Mocht naar aanleiding van dit gesprekje blijken dat het betreffende kind niet in de groep past, zodat de gebruikelijke manier van opvang door Alles Kids niet kan worden gehanteerd, is Alles Kids gerechtigd om het kind niet aan te nemen.

Pedagogische uitgangspunten

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen zich echt thuis voelen in onze centra en proberen daarom zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie door het scheppen van een huiselijke sfeer.

Bij Alles Kids is het met name belangrijk dat de kinderen lekker kunnen spelen en zichzelf zijn. Kinderen kunnen en zullen zich beter ontwikkelen op het moment dat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dan pas ‘durven’ zij aan hun nieuwsgierigheid gehoor te geven en zijn niet ‘bang’ om  te falen. De leid(st)ers zullen de kinderen stimuleren en aanmoedigen om zich, in hun eigen tempo, goed te ontwikkelen.

Wenperiode

De wenperiode is voor zowel het kind als de ouders en de leid(st)ers erg belangrijk. Na een periode van één tot twee weken voelen de meeste kinderen zich thuis in de nieuwe situatie. Gedurende de wenperiode dienen de ouders telefonisch bereikbaar te zijn.

De wenperiode geldt niet alleen voor kinderen die voor het eerst komen, maar ook voor kinderen die naar een volgende leeftijdsgroep gaan.

Voordat een kind naar een volgende groep gaat, vindt er een gesprek plaats met de ouders. De ouders worden hierin ingelicht over de gang van zaken in de volgende groep.

Het kind wordt gedurende de wenperiode in de volgende groep geobserveerd en er vindt extra begeleiding plaats. Voor een kind is zo’n verandering toch erg belangrijk.

Kindboekje

Iedere dag wordt met de ouders besproken wat het kind die dag gedaan heeft. Daarnaast wordt in het kindboekje door de leid(st)ers een dagverslagje geschreven. De ontwikkelingen en gebeurtenissen omtrent het kind worden hierin beschreven. U kunt ook zelf leuke en belangrijke zaken over het kind toevoegen, bijvoorbeeld wat het kind tijdens het weekend heeft uitgespookt.

Groepsindeling

Alles Kids streeft ernaar kinderen naar leeftijd in verschillende groepen in te delen, afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is.

 • Een babygroep bestaat uit maximaal 11 baby’s in de leeftijd van 3 maanden tot circa 15 maanden.
 • Een dreumesgroep bestaat uit maximaal 10 dreumesen in de leeftijd van 15 maanden tot circa 2,5 jaar.
 • Een peutergroep bestaat uit maximaal 15 peuters in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar.

Alles Kids kiest voor deze zogenaamde horizontale groepsindelingen, omdat de kinderen in een groep dan ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten.

Een aantal redenen hiervoor zijn:

 • Het komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind
 • Kinderen storen elkaar niet tijdens het individuele spel
 • Er zijn meer dan voldoende leeftijdsgenootjes aanwezig
 • Leid(st)ers kunnen zich beter verdiepen in de ontwikkeling van een bepaalde leeftijdsgroep
 • Leid(st)ers kunnen makkelijker groepsactiviteiten ondernemen

Er wordt goed bekeken wanneer een kind door kan stromen naar een volgende groep. Dit doorstromen gaat altijd in overleg met de ouders.

Omdat ieder kind zich in eigen tempo ontwikkelt kan  het voorkomen dat sommige kinderen wat minder ‘ver’ zijn dan hun leeftijdsgenootjes en er dus nog niet (helemaal) klaar  voor  zijn om over te stappen naar de volgende groep.

Er zal door de leid(st)ers wel aan worden gewerkt om de overstap te gaan maken, maar voorop blijft staan dat het kind zich veilig en vertrouwd blijft voelen zodat de ontwikkeling van het kind niet wordt afgeremd.

In andere gevallen is het kind er qua leeftijd nog niet aan toe om de overstap te maken, maar wel qua interesse en ontwikkeling. Ook hier zal in overleg met de ouders gekeken worden of het kind al naar de volgende groep gaat.

Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind. De mentor is, naast de leidinggevende, het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Een dag bij Alles Kids

Tot 09.30 uur kunnen de kinderen worden gebracht. Op dit moment is er, indien gewenst, even tijd voor een gesprekje tussen de leid(st)ers en de ouders.

Babygroep

De kleinste baby’s in de babygroep hebben ieder hun eigen ritme van eten en slapen. Dit ritme wordt door de leid(st)ers gevolgd en tevens bijgehouden in het dagverslag. De baby’s slapen in de slaapruimte in een eigen bedje.
Alle baby’s worden uitgedaagd om te spelen. Dit kan zijn met de babygym, op het speelkleed in de box of achter een loopkarretje. Afhankelijk van het kindje wordt een gepaste manier van spelen gehanteerd. De baby's die al kunnen lopen, starten de dag met ochtendgymnastiek.
Om 12.00 uur wordt er met de kinderen die al een boterham kunnen eten geluncht. Tandjes poetsen, een schone broek en daarna een middagdutje.
Als de kinderen weer wakker zijn wordt er een koekje met een sapje genutigd en nog iets leuks ondernomen.
Vanaf 16.30 uur kunt u uw kind weer komen halen.

Dreumesgroep

De dreumesen beginnen de dag met ochtendgymnastiek en gaan daarna met de groep aan tafel, eten fruit en drinken iets, er worden liedjes gezongen en verhaaltjes voorgelezen. Hierna worden de kinderen verschoond. Dan is het tijd voor vrij spelen of wordt er een groepsactiviteit ondernomen.
Om 12.00 uur wordt er geluncht. De kinderen mogen helpen bij het dekken van de tafel. Eerst handjes wassen en na de lunch worden natuurlijk de tandjes gepoetst. Na de lunch worden de kinderen verschoond en gaan de kinderen slapen.
Om 15.15 uur is het tijd voor een drankje en een koekje. Hierna zal weer iets leuks aan de kinderen worden aangeboden.
Vanaf 16.30 uur kunt u uw kind weer komen halen.

Peutergroep

De peuters beginnen de dag met ochtendgymnastiek en gaan daarna met de groep aan tafel, eten fruit drinken iets, er worden liedjes gezongen en verhaaltjes voorgelezen. Hierna worden de kinderen verschoond of ze gaan zelf al naar het toilet. Dan is het tijd voor vrij spelen of wordt er een groepsactiviteit ondernomen.
Om 12.00 uur wordt er geluncht. De kinderen mogen helpen bij het dekken van de tafel. Eerst handjes wassen en na de lunch worden natuurlijk de tandjes gepoetst. Na de lunch worden de kinderen verschoond of gaan zelf naar de toilet en willen sommige kinderen slapen, anderen gaan een spel doen.
Om 15.15 uur is het tijd voor een koekje en een sapje. Hierna zal weer iets leuks aan de kinderen worden aangeboden.
Vanaf 16.30 uur kunt u uw kind weer komen halen.

Het ophalen van het kind

Alles Kids geeft in principe aan niemand anders dan aan de ouders het kind mee. Alleen indien expliciet door de ouders aan de hoofdleid(st)er is gemeld wie voor hen in de plaats het kind komt halen, wordt het kind aan de betreffende persoon meegegeven. (Wij kunnen eventueel aan deze persoon om identificatie vragen, tevens wordt het telefonisch nogmaals gecheckt). Wij moeten dit uit voorzorg helaas zo strikt hanteren, omdat sommige mensen raar in elkaar schijnen te steken wanneer het gaat om bijv. kidnapping van de kinderen bij echtscheiding, etc.

Benodigdheden

Alles Kids verzorgt een totaal pakket van luiers, eten en drinken, etc. Uw kind hoeft dus alleen een eigen speeltje, knuffel, speen of iets waar het aan gehecht is mee te nemen. Baby’s zijn vaak een bepaalde voeding gewend. U dient deze voeding mee te geven totdat kan worden overgegaan op de voeding welke Alles Kids aanbiedt. Verder is het handig om, in geval van een baby, een overzicht te verstrekken aan de hoofdleid(st)er waarin het dagritme van uw baby is samengevat.

Voor zowel de baby- als de dreumes-  als de peutergroep wordt een setje schone kleertjes op prijs gesteld. Alles Kids heeft wel schone rompertjes en kleertje etc. in huis voor een eventueel noodgeval.

Afwezigheid van het kind

Bij ziekte:

Indien uw kind ziek is, dient u dit voor 09.00 uur te melden aan de hoofdleid(st)er. Graag horen wij van u wanneer wij het kind weer kunnen verwachten.

Wanneer moet uw kind thuisblijven:

 • indien het thuis al koorts heeft en zich niet lekker voelt
 • indien het kind blaasjes (waterpokken, krentenbaard, etc) heeft waar vocht uit komt, puur uit hygiënisch oogpunt

Wanneer moet u uw kind komen halen:

 • indien het kind op het centrum koorts krijgt en zich niet lekker voelt

Zodra het kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, nemen wij direct contact met u op om u te informeren. Alleen indien wij dit echt noodzakelijk achten, zullen wij u verzoeken uw kind te komen halen. U dient te allen tijde bereikbaar te zijn, of een telefoonnummer door te geven wie wij kunnen bellen in deze situatie.

Vakantie:

Zodra u weet wanneer u op vakantie gaat, willen wij u vriendelijk verzoeken dit aan de hoofdleid(st)er door te geven. Dit kan dan meegenomen worden in onze planning.

Hygiëne

In de ruimtes waar de kinderen spelen wordt niet met straatschoenen gelopen. Bezoekers en ouders zullen overschoenen dragen. De  leidsters dragen of pantoffels of overschoenen.

Betaling

Particulieren ontvangen maandelijks vooraf een factuur.
Aan de betalingsverplichting dient te zijn voldaan voor iedere eerste van de maand.

Ook tijdens afwezigheid van het kind, om welke reden dan ook, dient u aan de afgesproken betalingsverplichting te voldoen.
Er worden twaalf maanden per jaar gefactureerd.

Verzekering

Tijdens het verblijf van uw kind op ons KDV is het verzekerd door Alles Kids door een Collectieve Scholieren Ongevallen Verzekering. Alles Kids is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang te Den Haag.

 

 

035 - 647 97 97

ma - vrij 07:30u - 18:30u*
* vrijdag tot 18:00u

Bel ons op

035 - 647 97 97

Email ons op

info@alleskidsbv.nl

Bezoek ons op

Van Leeuwenhoekstraat 57
1222SH Hilversum

Routebeschrijving

Alles Kids BV

KVK 34106366
Registratienr 672970387
IBAN NL91INGB0008061701
IBAN NL77INGB0676894704
Algemene voorwaarden
Website disclaimer
GGD inspectierapport

Website design en SiteCanvas hosting: IVIN